Tin Kinh, tin Phật, đừng vội tin người

tin kinh tin phat dung voi tin nguoi 6098910d5f445

Nam Mô A Di Đà Phật

Các bạn đồng tu thân mến! 

Có nhiều bạn hỏi tôi: thưa thầy hiện nay có nhiều đoạn băng vidio của nhiều bạn đưa trên Facerbook đăng tin thầy nọ, đại đức kia… nói nếu niệm Phật hàng ngày thực hành Tín, Hạnh, Nguyện thì dù lúc lâm chung tâm thần có tán loạn vẫn được Phật đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Vậy có đúng không? Xin thầy cho chúng con lời khuyên.

Trả lời: 

Nam Mô A Di Đà Phật
   
Câu hỏi của các bạn thầy đã nhiều lần nói rõ là muốn biết đúng hay sai bạn hãy đem Kinh của Phật ra mà đối chứng, đừng vội tin. 

Thế gian này không ai bằng Phật! Ta Tin Phật đừng vội tin lời người nói vì họ nói có thể đúng, có thể sai, có thể họ nói nhưng lại bảo lời Phật nói. Vì thế Phật đã dạy “y Kinh không y nhân” nghĩa là tin vào Kinh Phật dạy đừng vội tin nơi người ta nói.
 
Với lời nhận định trên của quí thầy nào đó, tôi khẳng định là không đúng với lời Phật dạy trong Kinh. Tôi xin dẫn ra đây lời Phật nói trong Kinh A Di Đà như sau:

“Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Ðà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Ðà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Ðà.”

Như thế đủ biết là lời nói không đúng lời Phật dạy. Xin các bạn mở Kinh ra tự đối chiếu thì hơn.

Theo tôi, nếu nói là thực hành đủ Tín, Hạnh, Nguyện đúng như Phật dạy thì tức đã vào trọng Thiền Định rồi, khi lâm chung chắc chắn tâm thần khống tán loạn, không điên đảo. Còn nếu tâm tán loạn thì tức là niệm chưa công phu hoặc mồn niệm tâm chẳng niệm, ba điều Tín, Hạnh, Nguyện chưa đủ, người này là niệm qua loa, ít tụng Kinh hàng ngày nên sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật không vào trong A Nạ Da thức nên chẳng định hình mới ra tình trạng như thế.

Cho nên các bạn cần biết hàng ngày các bạn đến Làng Phổ Đà hay Đạo tràng, chùa chiền, hay lâm tự mà tụng Kinh niệm Phật có công năng không thể nghĩ bàn ngoài việc trì danh niệm Phật thành khối lại được Phật và Bồ-Tát gia trì nên Tín, hạnh, Nguyện chắc chắn thành tựu ngay ở hiện tiền nên khi lâm chung tâm thần không điên đảo, như vào Thiền định nên được Phật A Di Đà và đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Hàng Thánh Chúng đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc như đoạn Kinh ta vẫn niệm như sau:
 
Một lòng qui kính 
Phật A Di Đà
Thế giới Cực Lạc, 
Nguyện lấy hòa quang 
Trong sạch soi cho
Lấy thệ từ bi 
Mà nhiếp thọ cho
Con nay chánh niệm
Niệm hiệu Như Lai
Vì đạo Bồ Đề
Cầu sinh Tịnh Độ

Phật xưa có thệ: 
“Nếu có chúng sinh
Muốn sinh nước Ta
Hết lòng tín nguyện
Cho đến mười niệm
Nếu chẳng được sinh
Chẳng thành Chánh Giác”

Do vì nhân duyên 
Niệm hiệu Phật này
Được vào trong bể
Đại thệ Như Lai
Nhờ sức từ bi 
Các tội tiêu diệt 
Căn lành tăng trưởng 
Khi mạng gần chung 
Biết trước giờ chết 
Thân không bệnh khổ 
Tâm không tham luyến 
Ý không điên đảo 
Như vào thiền định 
Phật và Thánh chúng 
Tay nâng kim đài 
Cùng đến tiếp dẫn 
Trong khoảng một niệm 
Sinh về Cực Lạc 
Sen nở thấy Phật
Liền nghe Phật thừa 
Chóng mở Phật tuệ
Khắp độ chúng sinh
Trọn Bồ Đề nguyện.

Chúc các bạn thân tâm an lạc, công đức thêm nhiều đạo hạnh tăng tiến, tinh tấn trì danh niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.
 

Xem thêm: https://www.nhacphatgiao.com/phat-phap/

Rate this post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Powered by alicepetmart.com